Virtual Memory ManagementFIFO
با استفاده از این الگوریتم  در مدیریت جایگزینی صفحه ، صفحه ای که زود تر وارد صفحه اصلی شده زودتر برای Swap Out انتخاب میشود.

Frame = 3R=
7
0
1
2
0
3
0
4
2
3
0
3
2
1
2
0
1
7
0
1

7
7
7
0
0
1
2
3
0
4
2
2
2
3
0
0
0
1
2
7


0
0
1
1
2
3
0
4
2
3
3
3
0
1
1
1
2
7
01
2
2
3
0
4
2
3
0
0
0
1
2
2
2
7
0
1

*
*
*
*
-
*
*
*
*
*
*
-
-
*
*
-
-
*
*
*

# Page Of fluots = 15/20